ကုိယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အစျပဳလုပ္ကိုင္ေနၿပီလား။ စီးပြားေရးကုိ ဦးေဆာင္သူေနရာကေန အမိန္႔ေပး၊ ညႊန္ၾကားဖုိ႔အတြက္ မိမိမွာဝမ္းစာေတြျပည့္ေနဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဝမ္းစာျပည့္ဖုိ႔အတြက္ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ။ ဘယ္လိုစာအုပ္ေတြကို ဖတ္ရႈေလ့လာသင့္ပါသလဲ။

စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဆုိင္ရာ

Source: CINEC

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အတတ္ပညာဟာ ေရွ႕တန္းကပါဝင္ေနပါတယ္။ ကိုယ့္လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာေတြကို စီမံခန္႔ ခြဲဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ (Management) ဆုိင္ရာ စာအုပ္ေတြကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။

ရင္းနွီးျမဳပ္နံွမႈဆုိင္ရာေငြစာရင္းပုိင္း

Source: wab.org

ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ ေငြအရင္းအနွီးနဲ႔ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေဆာင္ရြက္နုိင္ဖို႔အတြက္က ရင္းနွီးျမဳပ္နွံမႈနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့ ေငြစာရင္းပုိင္းကို နားလည္ တတ္ကၽြမ္းဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ဟာ ရင္းနွီးျမဳပ္ႏွံမႈဆုိင္ရာစာအုပ္ေတြကုိ ရွာေဖြေလ့လာသင့္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာ

Source: sciencenewsforstudents.org

ကုိယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းေတြကို ဝယ္သူေတြစိတ္တုိင္းက် ေရာင္းခ်နုိင္ဖို႔အတြက္ ေစ်းကြက္ကုိကၽြမ္းက်င္စြာသိနားလည္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ထဲမွာ တျခားလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈေတြကို ေအာင္ျမင္စြာေက်ာ္ျဖတ္နုိင္ဖို႔အတြက္ Marketing ဆိုင္ရာစာအုပ္ေတြကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာ

Source: Adobe elearning Community

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ ဦးေဆာင္ေနသူတစ္ေယာက္အတြက္ စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားတက္ၾကြေနဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ အခက္အခဲေတြရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႕ရခ်ိန္မွာ ကိုယ္ကိုယ္တုိင္သာမက ကိုယ့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြ၊ တပည့္ေတြကုိပါ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေပးနုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္မႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ စာအုပ္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖတ္ရႈသင့္ပါတယ္။