အလုပ္ရွင္အေပၚမွာ ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ ေစာင့္ထိန္းအပ္တဲ့ ၀တၱရားေတြရွိပါတယ္။ အလုပ္ရွင္နဲ႔၀န္ထမ္းဆိုတာဟာ အေပးအယူညီညြတ္မွ်တမွ လုပ္ငန္းကေအာင္ျမင္တုိးတက္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္အေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္၀န္ထမ္းအေပၚ ဖိနွိပ္မႈေတြမလုပ္သင့္သလုိ ၀န္ထမ္းအေနနဲ႔လည္း အလုပ္ရွင္အေပၚမွာ တာ၀န္၀တၱရားေတြကုိ ေစာင့္ထိန္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ကိုယ့္အလုပ္ကဲ့သုိ႔ သေဘာထားျခင္း

Source: Shutterstock

အလုပ္ကုိၿပီးစလြယ္လုပ္ၿပီး တာ၀န္ကုိေပါ့ေလ်ာ့စြာထမ္းေဆာင္တတ္သူ ၀န္ထမ္းေတြရွိပါတယ္။ ကိုယ့္အလုပ္မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဖိဖိစီးစီးမလုပ္နိုင္ဘူးဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးက ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ဆီမွာ မရွိသင့္သလုိ ကုိယ့္အလုပ္ရွင္အေပၚမွာ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ရာလည္းေရာက္ပါတယ္။

ရံုးပစၥည္းေတြကို ဂရုစိုက္သံုးစြဲျခင္း

Source: docapost.com

ကြန္ျပဴတာေတြ၊ စားပြဲ၊ ကုလားထုိင္ေတြ၊ ဖုန္းေတြ စတဲ့ရံုးသံုးပစၥည္းေတြကို စည္းကမ္းမရွိ ၾကမ္းတမ္းစြာကိုင္တြယ္သံုးစြဲဖုိ႔ မသင့္ပါဘူး။ ကိုယ့္ပစၥည္းကဲ့သို႔ သေဘာထားၿပီး မပ်က္စီးသင့္တာမပ်က္စီးရေအာင္ ဂရုျပဳသံုးစြဲသင့္ပါတယ္။ ဒါဟာအလုပ္ရွင္အေပၚ သိတတ္နားလည္မႈရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ အမူအက်င့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ျခင္း

Source: blog.naiop.org

အလုပ္ရွင္နဲ႔၀န္ထမ္းဟာ အၿမဲတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳး ရွိသင့္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေပၚ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းရဲ႕လုိအပ္ခ်က္၊ လစ္ဟာခ်က္ေတြကို အလုပ္ရွင္နဲ႔ ပြင့္လင္းစြာေျပာဆိုေဆြးေႏြးေပးရပါမယ္။ ဒါဟာ၀န္ထမ္းေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ လုပ္ငန္းအေပၚထားတဲ့ စိတ္ပါ၀င္စားမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ကလည္း ၀န္ထမ္းဆီက ေမွ်ာ္လင့္ေနတာ ဒီအခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ကြယ္မွာမေကာင္းေျပာတာကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း

Source: The Cheat Sheet

အလုပ္ရွင္အေပၚမွာ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာေသာ္လည္းေကာင္း၊ တျခားကိစၥနွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း မေက်နပ္စရာမ်ားရွိပါက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။ အလုပ္ရွင္ေနာက္ကြယ္မွာ အခ်င္းခ်င္းမေကာင္းေျပာတာမ်ိဳးေတြ၊ လူမႈကြန္ရက္မွာေရးသားတာမ်ိဳးေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ဒါဟာအလုပ္ရွင္အေပၚ သစၥာေဖာက္ရာေရာက္သလုိ ကိုယ့္ရဲ႕စိတ္ဓာတ္အဆင့္အတန္းကိုလည္း ေဖာ္ျပရာေရာက္ပါတယ္။