ဘဝခရီးလမ္းကိုေလွ်ာက္လွမ္းၾကတဲ့အခါမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အင္မတန္လိုအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မရွိတဲ့အဖြဲ႔အစည္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ဟာ ဖရုိဖရဲနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈကင္းမဲ့ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့ အခ်က္ေတြကေတာ့ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဥာဏ္အေမွ်ာ္အျမင္နဲ႔ျပည့္စံုျခင္း

Source: Work In Sports

စဥ္းစားေတြးေခၚနုိင္စြမ္းဟာ သာမာန္လူတစ္ေယာက္ထက္ ပိုသာေနဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ အကြက္က်က်ျမင္တတ္ၿပီး အခက္အခဲေတြကုိလည္း လြယ္ကူစြာေက်ာ္လႊားနုိင္စြမ္းရွိပါတယ္။ ထူးခၽြန္ထက္ျမတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ အရာရာကိုေသခ်ာစြာစဥ္းစားေတြးေခၚၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ခ်မွတ္နုိင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္း

Source: mensxp.com

လုပ္ရပ္တိုင္းကုိ မိမိရဲ႕တာဝန္ဟုမွတ္ယူထားတတ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်ိန္မွသာ ကုိယ္နဲ႔ဆိုင္ၿပီး ဆံုးရံႈးနစ္နာတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးေတြဟာ ကိုယ္နဲ႔မဆိုင္ဘူးဆုိတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးဟာ ဘယ္လိုမွေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္နုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

သနားၾကင္နာမႈနဲ႔ျပည့္စံုျခင္း

Source: AYAYAY

ကိုယ့္လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားအေပၚ ကုိယ္ခ်င္းစာနာတတ္မႈရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကိစၥတုိင္းအေပၚမွာနားလည္မႈရွိၿပီး သနားၾကင္နာတတ္တဲ့ေခါင္းေဆာင္သာလွ်င္ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္နဲ႔ညီညြတ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

ရင္ဆိုင္နုိင္စြမ္းရွိျခင္း

Source: Mujer Pandora

ကိစၥရပ္အားလံုးဟာ အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆင္မေျပမႈေတြနဲ႔ေတြ႕ဆံုရတဲ့အခါ စိတ္ဓာတ္က်မိႈင္ေတြေနျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕လုပ္ရပ္မဟုတ္ပါဘူး။ တည္ၾကည္တဲ့အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ မွန္ကန္စြာဆံုးျဖတ္နိုင္ၿပီး အခက္အခဲေတြကုိ ထိုးေဖာက္ရင္ဆိုင္နိုင္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။