အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ ခႏၶာကိုယ္ၾကြက္သားေတြ ေတာင့္တင္းသန္မာေအာင္ Gym ကစားတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိအားကစားျပဳလုပ္တဲ့အခါ  မွာ တခ်ိဳ႕ကအက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိၿပီး တခ်ိဳ႕ေတာ့အခ်ည္းနွီးျဖစ္သြားတတ္တာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ Gym ကစားတဲ့အခါမွာ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြလုိအပ္ပါသလဲ။

ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့ၾကာခ်ိန္

Source: Naturally Intense High Intensity Training

Gym ကစားတဲ့အခါမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြေပၚထြက္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္တဲ့အခါ ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ကစားသလဲဆိုတဲ့ ၾကာခ်ိန္ေပၚမူတည္ပါတယ္။ အခ်ိန္မ်ားမ်ားေပးနုိင္ေလ ရလဒ္ေကာင္းရဖုိ႔ နီးစပ္ေလပဲျဖစ္ပါတယ္။

နည္းစနစ္တက်လုပ္ေဆာင္မႈ

Source: Men’s Journal

Gym ကစားတဲ့အခါ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိနုိင္ဖုိ႔အတြက္ နည္းစနစ္တက်ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ နည္းစနစ္မက်တဲ့အခါ အခ်ိန္ကုန္၊လူပင္ပန္းျဖစ္ရၿပီး ေမွ်ာ္လင့္ထားသလုိခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားလည္း ရရွိနုိင္ဖုိ႔မလြယ္ကူပါဘူး။

စိတ္၀င္စားအာရံုစိုက္မႈ

Source: Shutterstock

သင့္ရဲ႕အာရံုစူးစုိက္မႈနဲ႔ Gym အေပၚ စိတ္၀င္စားမႈဟာလည္း ရလဒ္ေကာင္းရမရဆိုတဲ့အခ်က္ကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳေစနိင္ပါတယ္။ ဂရုတစုိက္အာရံုထားၿပီး ေလ့က်င့္ေပးမယ္ဆုိရင္ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိလာမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

မွန္ကန္တဲ့အစားအေသာက္

Source: jmaxfitness.com

Gym ကစားေနတဲ့အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္ဟာ ေန႔စဥ္အစားအေသာက္ေတြအေပၚမွာလည္း ဂရုျပဳေရြးခ်ယ္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားအားကစားလုပ္ေဆာင္ေနၿပီး မွန္ကန္တဲ့အစားအေသာက္ကုိေရြးခ်ယ္စားသံုးမေပးဘူးဆုိရင္ ရလဒ္ေကာင္းေတြရနုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။