သင့္ခႏၶာကိုယ္ အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္လာရျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕အျပဳအမူ ၊အစားအေသာက္ေတြနဲ႔ တုိက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္ေတြ မရွိခဲ့ဘူးဆုိရင္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေလးခ်ိန္ဟာ ဒီေရအလား တရိပ္ရိပ္နဲ႔တုိးျမင့္ေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

ေျပာင္းလဲပစ္ရမယ္႔ စားေသာက္မႈစနစ္

Source: Bell Wellness Center

သင္ကိုယ္တုိင္ စိန္ေခၚေျပာင္းလဲရမယ့္အခ်က္ကေတာ႔ စားေသာက္မႈပဲျဖစ္ပါတယ္။ အစားအစာစားသံုးတဲ့အခါမွာ အလ်င္အျမန္နဲ႔ အေျမာက္အမ်ားစားသံုးျခင္းဟာ ခႏၶာကုိယ္အေလးခ်ိန္အတြက္ အႏၱရာယ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည္းျဖည္းစားေသာက္တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေျပာင္းလဲေပးနုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

စားေသာက္ေနစဥ္ မျပဳလုပ္သင့္သည့္အျပဳအမူမ်ား

Source: videoblocks.com

ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္တက္ေစတဲ႔ အျပဳအမူတစ္ခုကေတာ႔ အစားအစာ စားေသာက္ေနစဥ္အတြင္း စာဖတ္ျခင္းနဲ႔ ရုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရွႈ႕ျခင္း တုိ႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအျပဳအမူေတြဟာ သင့္ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အေလးခ်ိန္ကုိ မ်ားစြာျမင့္တက္လာနုိင္ပါတယ္။

အစားအစာကို စနစ္တက်စားသံုးျခင္း

Source: Global Excellence Online

အစားအေသာက္စားသံုးတဲ့အခါမွာ ျဖစ္သလိုပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ၿပီးစလြယ္မစားသံုးသင့္ပါဘူး။ ၿပီးစလြယ္စားသံုးလုိက္ျခင္းျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕အစာေခ်ဖ်က္မႈစနစ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြက ေလွ်ာ႔က်သြားနုိင္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္မွာအဆီပုိတြ ျမင့္တက္လာေစနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအဆီပိုေတြကို ေလ်ာ့ခ်နုိင္ဖို႔အတြက္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးတဲ့ အခါမွာ နည္းစနစ္တက် ဂရုျပဳစားသံုးေပးသင့္ပါတယ္။