တစ္သက္လံုး၀န္ထမ္းဘ၀နဲ႔ အဆံုးသတ္သြားဖုိ႔ စိတ္ကူးမ်ားကို အေ၀းသို႕ေမာင္းထုတ္ပစ္သင့္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးတစ္ခုလုပ္ဖုိ႔ကို ၀န္ေလးေၾကာက္ရြံ႕ေနမယ္ဆိုရင္ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုိ ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္လုိက္ပါ။ စိုးရိမ္ေသာကေတြကင္းေ၀းၿပီး ယံုၾကည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္၀လာပါလိမ့္မယ္။

လုပ္ငန္းကုိအရင္ဆံုးေလ့လာပါ

Source: uk.businessinsider.com

ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခုလုပ္ဖုိ႔အတြက္ မိမိလုပ္ကိုင္လုိတဲ့လုပ္ငန္းရဲ႕ အေျခခံသေဘာတရားေတြကုိ ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေလ့လာသံုးသပ္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အစ၊ အလယ္၊ အဆံုး လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ ဂဂဏဏသေဘာေပါက္သြားတဲ့အခါ လုပ္ငန္းစတင္ဖို႔အတြက္ ေျခလွမ္းေတြသြက္လာပါလိမ့္မယ္။

Customer ေတြရဲ႕အႀကိဳက္ကုိသိပါ

Source: Talkroute

ကိုယ္လုပ္ကိုင္မယ့္လုပ္ငန္းအေၾကာင္းကို ေသခ်ာနားလည္တဲ့အခါမွာ ေရရွည္ဆက္ဆံရမယ့္ လုပ္ငန္းပုိင္းဆိုင္ရာေဖာက္သည္ေတြရဲ႕အႀကိဳက္ကုိ သိရွိထားနုိင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ Customer ေတြအႀကိဳက္ကို သိရွိျခင္းဟာ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ျခင္းရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိန္ေကာင္းသိပါေစ

Source: hiconsumption.com

လုပ္ငန္းစတင္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အခါေကာင္းကို သိရွိနုိင္ဖုိ႔လိုအပ္ပါတယ္။ မလုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ စတင္လုပ္ကိုင္မိရင္ အရံႈးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕နုိင္ပါတယ္။ လုပ္သင့္တဲ့အခ်ိန္မွာမလုပ္မိရင္လည္း အခြင့္အေရးေတြကုိ ဆံုးရံႈးသြားနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။