လုပ္ငန္းတစ္ခုေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႔အတြက္အရည္အခ်င္းအရွိတဲ့ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းလုိအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း မရွိတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ဟာဖရုိဖရဲနဲ႔အျမန္ဆံုးဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ႀကံဳေတြ႕နုိင္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကုိလိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေျပာင္းလဲေပးနုိင္ပါလိမ့္မယ္။

အျပစ္ေျပာျခင္းကုိေရွာင္က်ဥ္ပါ

Source: sunnyfortmyers.com

အဆိုးေတြျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ အျပစ္တင္ဖုိ႔ အရင္မစဥ္းစားပါနဲ႔။ ျပစ္တင္ေျပာဆိုျခင္းေတြဟာ အေကာင္းေတြ ျဖစ္မလာနုိင္သလုိ မိမိကုိယ္ကုိလည္း စိတ္ဖိစီးမႈေတြျဖစ္ေစနိုင္ပါတယ္။ လက္ေအာက္၀န္ထမ္းေတြအေပၚ နားလည္မႈအျပည့္ေပးၿပီး ျပႆနာရဲ႕အေျဖကို စုေပါင္းေျဖရွင္းသင့္ပါတယ္။

တာ၀န္ယူမႈ၊တာ၀န္ခံမႈရွိပါ

Source: i4cp

ကိုယ္ဟာေခါင္းေဆာင္ေနရာမွာရွိေနၿပီဆိုရင္ ေကာင္းတဲ့ကိစၥျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းတဲ့ကိစၥျဖစ္ေစ အားလံုးဟာ ကုိယ့္တာ၀န္ပဲလို႔ မွတ္ယူ ထားရပါမယ္။ ေအာင္ျမင္မႈေတြမွာေတာ့ တာ၀န္ခံၿပီး ဆံုးရံႈးမႈေတြႀကံဳရခ်ိန္မွာေတာ့ တာ၀န္ယူခ်င္စိတ္မရွိခဲ့ရင္ ဘယ္လိုမွေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္မလာနုိင္ပါဘူး။

ေလ့လာသင္ယူပါ

Source: streetsmartleader.com

ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္အတြက္ ေလ့လာသင္ယူမႈေတြဟာ အခ်ိန္ျပည့္လုိအပ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေလ့လာမႈေတြမလိုအပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔ မထင္ပါနဲ႔။ သင္ယူစရာရွိရင္ ကုိယ့္လက္ေအာက္၀န္ထမ္းဆီကလည္း ျပန္လည္ေလ့လာသင္ယူဖုိ႔လိုပါ တယ္။