ျပင္းထန္တဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ တျခားအေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုေၾကာင့္ျဖစ္ေစ ထိခိုက္ဒါဏ္ရာရၿပီးတဲ႔ေနာက္မွာ Gym ျပန္ကစားနုိင္ဖုိ႔ကခဲယဥ္းပါတယ္။ ဘယ္လုိနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈလုပ္ဖုိ႔ျပန္ႀကိဳးစားၾကမလဲ။

ျပကၡဒိန္မွာရက္သတ္မွတ္ပါ

Source: agenciaeplus.com.br

Gym ကစားတဲ႔ရက္ကို တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားပါ။ ကိုယ္သတ္မွတ္ထားတဲ႔ရက္မွာ အတိအက်ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္နိုင္ဖို႔ႀကိဳးစားပါ။

အေၾကာေလွ်ာ႔ပါ။

 

Source: Cleveland Clinic Health Essentials

Gym မကစားမွီအရင္ဆံုး ကိုယ္လက္အေၾကာေတြေလ်ာ့ခ်ေပးဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေျခလက္ေတြ ေတာင့္တင္းေနတဲ႔အခါ Gym ကစားဖုိ႔အတြက္ အဆင္မေျပနုိင္ပါဘူး။

လုိအပ္တဲ႔ အဆီေတြလိမ္းေပးပါ။

Source: Popsugar

Gym မကစားမွီျဖစ္ေစ၊ ကစားၿပီးခ်ိန္တြင္ျဖစ္ေစ ေျခ၊လက္နွင့္၀မ္းဗိုက္တို႔ကို သင့္ေတာ္တဲ႔အဆီေတြ လိမ္းေပးဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ သံလြင္ဆီျဖစ္ေစ၊ တျခားသင့္ေတာ္ရာ အေၾကာေျဖေဆးဆီျဖစ္ေစ လိမ္းႀကံေပးသင့္ပါတယ္။

ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကစားျခင္းကုိေရွာင္ပါ။

Source: Scientific American

ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ နည္းစနစ္တက်၊ ေျဖးေျဖးမွန္မွန္လုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္။ စိတ္ေလာႀကီးၿပီးျပင္းထန္တဲ႔ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈေတြ မျပဳလုပ္မိေစဖုိ႔သတိျပဳေပးပါ။