လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ ေအာင္ျမင္တိုးတက္ဖို႔အတြက္ အဓိကက်တဲ့အခ်က္က ထိုလူမွာ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းေတြရွိေနဖို႔ပါပဲ။ မည္သူ႔အကူအညီမွမပါဘဲ ကိုယ္ပိုင္အရည္အခ်င္းနဲ႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈကသာလွ်င္ စစ္မွန္တဲ့ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ၿပီး အစဥ္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲနုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ကိုယ့္ကိုကုိယ္သာ အားကိုးလုိစိတ္

Source: johndrury.biz

လူအမ်ားစုဟာ ေအာင္ျမင္မႈေတြကိုရဖုိ႔ တျခားသူေတြဆီက အကူအညီ၊ အေထာက္အပံ့မ်ားကို ေမွ်ာ္ကုိးေလ့ရွိၾကပါတယ္။ မည္သူ႔ဆီက၊ဘာအခြင့္အေရးေတြရနုိင္မလဲဆိုတဲ့ အေတြးေတြကို အၿမဲေတြးေနတတ္တဲ့အတြက္ ကိုယ့္မွာပိုင္ဆုိင္တဲ့ စစ္မွန္တဲ့အရည္အေသြးေတြကို ထုတ္သံုးဖုိ႔ေမ့ေနတတ္ပါတယ္။

ကုိယ့္ကုိကိုယ္သာယံုၾကည္စိတ္

Source: peakunderpressure.com

ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕အဓိကေသာ့ခ်က္က ကုိယ့္ကုိကိုယ္ယံုၾကည္စိတ္ရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္ကုိ ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေနၿပီဆုိရင္ ဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ နီးကပ္လာေနၿပီဆုိတာ သိထားသင့္ပါတယ္။

အစြမ္းအစရွိတဲ့သူအျဖစ္ ႀကိဳးစားလုိစိတ္

Source: Predictive Synergistic Systems

ဓားတစ္လက္ဟာ ဒီတုိင္းထားတဲ့အခါ တံုးလာတတ္ပါတယ္။ အၿမဲေသြးေနမွသာ ထက္ျမက္တဲ့ဓားေကာင္းတစ္လက္ ျဖစ္လာနုိင္မွာပါ။ ထုိ႔အတူ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕အရည္အခ်င္းဟာလည္း အၿမဲထက္ျမက္ေနဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားမႈဆိုတဲ့ လံု႔လ၊ ၀ီရိယေတြရွိေနသင့္ပါတယ္။

ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚကုိ အသံုးခ်လုိေသာစိတ္

Source: Shutterstock

လူအမ်ားေျပာစကားတုိင္းကို ယံုၾကည္ေနလို႔မျဖစ္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆေတြနဲ႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီးမွသာ လက္ခံသင့္သည္ကိုလက္ခံ၍ ၿငင္းဆန္သင့္သည္မ်ားကို ျငင္းဆန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အေတြးအေခၚမရွိတဲ့သူတစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္လိုမွေအာင္ျမင္တဲ့ဘ၀ကုိ ပုိင္ဆုိင္ရမွာမဟုတ္ပါဘူး။