ဘယ္နယ္ပယ္မွာမဆုိ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးရဖုိ႔၊ ျဖစ္ဖုိ႔က အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုပါ။ သင့္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းရွိေနၿပီဆုိရင္ သင္ဟာအေျခအေနမ်ိဳးကုိမဆုိ ေက်ာ္ျဖတ္နုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကုိယ္တုိင္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ခဲ့ရင္လည္း သင့္ရဲ႕အသင္းအဖြဲ႔ဟာ အၿမဲေအာင္ျမင္မႈေတြကို ရရွိနုိင္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မွာ ဘယ္လုိအရည္အခ်င္းေတြရွိေနရမလဲ။

စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခိုင္ပါ

Source: Military.com

ဘယ္လုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာမဆုိ စိတ္ဓာတ္ႀကံ႕ခုိင္ေနဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနတစ္ခုမွာ သင့္စိတ္ဓာတ္ကေအာက္ေျခလြတ္မသြားဖုိ႔လုိသလုိ၊ အေျခအေနဆိုးတစ္ခုကုိ ႀကံဳရတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း အလြယ္တကူ စိတ္ဓာတ္ပ်က္စီးမသြားဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။

ရဲရင့္တဲ့သတၱိနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြရွိပါ

Source: chapelofgrace.org.uk

မိသားစုကိစၥမွာျဖစ္ေစ၊ လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာမွာျဖစ္ေစ တစ္စံုတစ္ခုကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေတာ့မယ့္အခ်ိန္ေတြ ရွိလာနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အရာရာကိုေသခ်ာစြာစဥ္းစားၿပီး မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်နုိင္ဖုိ႔လုိပါတယ္။ အခ်ိန္နဲ႔တေျပးညီ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ကိစၥေတြမွာ ရဲရင့္မႈမရွိပဲ ေတြေဝေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။

ဗဟုသုတၾကြယ္ဝပါေစ

Source: promoto.co

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ထဲမွာ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝဖုိ႔က အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အရာရာကုိ ေတြးေခၚဆင္ျခင္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ ဗဟုသုတျပည့္ဝဖုိ႔လုိပါတယ္။ ကိုယ့္မိသားစုေတြ၊ အဖြဲ႔သားေတြကုိ အေကာင္းဆံုးဦးေဆာင္ေပးဖုိ႔အတြက္ သင့္မွာဗဟုသုတေတြ ရွိေနရပါမယ္။ ဗဟုသုတၾကြယ္ဝတဲ့အခါ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုလည္း အမွန္ကန္ခ်မွတ္နုိင္မွာပါ။