လူတုိင္းမွာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လူအမ်ားစုဟာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ထက္ အတၱဟိတစိတ္ဓာတ္က ပုိမ်ားေနတတ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ပရဟိတစိတ္ဆုိတာ ဘယ္လုိအျပဳအမူမ်ိဳးလဲဆိုတာ သိသင့္ပါတယ္။

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးကုိလုိလားျခင္း

Source: creation.com.es

ကိုယ္တစ္ေယာက္ထဲေကာင္းစားဖုိ႔ထက္ အမ်ားရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို ပိုမုိလိုလားတဲ့စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးဟာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္အက်ိဳးထက္ အမ်ားအက်ိဳးကုိဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္တတ္သူမ်ိဳးဟာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ရွိသူမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ားအတြက္ေတြးေတာတတ္ျခင္း

Source: Pinterest

အက်ိဳးရလဒ္ေတြကုိ စဥ္းစားေတြးေခၚတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အမ်ားအတြက္ေရွ႕တန္းတင္ေတြးေတာတတ္ျခင္းဟာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္ကိစၥကိုေခါင္းထဲမထည့္ဘဲ အမ်ားကိစၥေတြကုိေရွးရႈေဆာင္ရြက္တတ္သူမ်ိဳးကုိ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ရွိသူလုိ႔ သတ္မွတ္နိုင္ပါတယ္။

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးရေနခ်ိန္မွာ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း

Source: pinterest.com

ကိုယ္ကဆင္းရဲေနရင္ေနမယ္၊ အမ်ားခ်မ္းသာအဆင္ေျပေနတာကိုျမင္ရလ်င္ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္ေနတဲ့ စိတ္ဓာတ္မ်ိဳးဟာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူအမ်ား၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္ေနလ်င္ မိမိပါေက်နပ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနတတ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးဟာ ပရဟိတစိတ္ဓာတ္ရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။