ဘ၀တစ္ေလ်ာက္လံုး ဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ ရံုးတက္အလုပ္လုပ္ျခင္းက တကယ္ေတာ့ ကိုယ့္အတြက္တုိးတက္ရာတုိးတက္ေၾကာင္း မဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ ႔စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ႀကိဳးစားရုန္းကန္ၿပီး ဘဝတက္လမ္းေတြကို ရွာေဖြၾကည့္သင့္ပါတယ္။

စတင္ဖုိ႔သတၱိရွိပါ

Source: shutterstock.com

ကုိယ္ပုိင္လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ထူေထာင္နုိင္ဖုိ႔အတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္က သတၱိပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္နုိင္ပါ့မလား၊ ဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ေတြ႕ရင္ဘယ္လိုျဖစ္မလဲ စတဲ့စိုးရိမ္ဖြယ္အေတြးေတြကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး အျမန္ဆံုးစတင္လုပ္ကိုင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။

ခ်က္ျခင္းစတင္ပါ

Source: phongluat.vn

လိုအပ္တဲ့အရင္းအနွီးမရွိတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းစတင္ဖုိ႔ဝန္ေလးေနပါသလား။ လက္ထဲမွာရွိတဲ့ ေငြရင္းေငြနွီးနဲ႔သာ စတင္လုပ္ကိုင္လုိက္ပါ။ ရာဂဏန္းခ်ီတဲ့အရင္းအနွီးရွိမွ လုပ္ငန္းစတင္မယ္ဆိုရင္ သင့္လုပ္ငန္းစတင္နုိင္ဖုိ႔က မလြယ္ကူနုိင္ပါဘူး။

တစိုက္မတ္မတ္ႀကိဳးစားအားထုတ္ပါ

Source: Pexels Videos

ဘဝမွာအဆင့္ျမင့္ခ်မ္းသာဖုိ႔အတြက္က ကံ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယဆိုတဲ့ အခ်က္ ၃ ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ကံ၊ ဥာဏ္နဲ႔ျပည့္စံုေပမယ့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ဝီရိယလိုအပ္ေနခဲ့ရင္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျခင္းကုိ မရရွိနုိင္ပါဘူး။

လုပ္ငန္းကိုတဆင့္ျခင္းျမွင့္တင္ပါ

Source: shutterstock.com

ကုိယ့္မွာ လံုေလာက္တဲ့ အရင္းအနွီးပမာဏမရွိတဲ့အတြက္ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြနဲ႔ စတင္ခဲ့ရတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုအေပၚမွာ စိတ္ဖိစီးမႈေတြရွိေနမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္မပူပန္ေစခ်င္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာၿပီး ရသမွ်အက်ိဳးအျမတ္ကို စုေဆာင္းကာ တဆင့္ျခင္းျမွင့္တင္သြားရင္ အဆင္ေျပသြားပါလိမ့္မယ္။