ေနရာတုိင္းမွာ၊ အလုပ္တုိင္းမွာ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းဆုိတဲ့ Teamwork လုိအပ္ပါတယ္။ Teamwork မရွိတဲ့ အလုပ္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈေတြနဲ႔ အလွမ္းေ၀းတတ္ပါတယ္။

ညီညြတ္ျခင္းရဲ႕အက်ိဳး

Source: Eagle’s Flight

တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ အျမင္ေတြ၊ အယူအဆေတြဟာ ဘယ္လိုမွမတူညီနုိင္ပါဘူး။ ဒီမတူညီတဲ့အျမင္ေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီး အလုပ္ၿပီးေျမာက္ျခင္းဆီကို အေရာက္သြားတဲ့အခါမွာ ရလဒ္ကေအာင္ျမင္မႈပါပဲ။

အေပးအယူမွ်တျခင္းရဲ႕ အက်ိဳး

Source: iknowho

မတူညီတဲ့အေတြးေတြ၊ စိတ္ကူးေတြ၊ အႀကံညာဏ္ေတြကို ေပါင္းစပ္မယ္၊ ညိွႏိႈင္းတုိင္ပင္မယ္။ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ေတြ အတတ္နုိင္ဆံုး ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ Teamwork ရွိတဲ့လုပ္ငန္းတစ္ခုဟာ Teamwork မရွိတဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကုိ အလြယ္ေလးအနုိင္ယူသြားနုိင္ပါတယ္။

အခက္အခဲေတြကို စုေပါင္းေျဖရွင္းျခင္းရဲ႕အက်ိဳး

Source: Bizfluent

စိတ္ကူးတစ္ခုထဲနဲ႔ အရာရာတုိင္းကို ေက်ာ္လႊားနုိင္ဖုိ႔ဆုိတာမျဖစ္နုိင္ပါဘူး။ စုေပါင္းအေျဖရွာၾကရင္းနဲ႔ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ဆံုၿပီး ရန္ပြဲေတြလဲရွိနုိင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ သည္းခံခြင့္လႊတ္ရင္းနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈေတြဆီသြားၾကတဲ့အခါ ခိုင္မာတဲ့အေပါင္းအသင္းစိတ္ဓာတ္ကို ေမြးျမဴၿပီးသားလည္း ျဖစ္သြားပါတယ္။