မသိစိတ္ရဲ႕ အေၾကာင္းကို ေၿပာၿပခဲ့ၿပီးၿပီမို႔ သိစိတ္အေၾကာင္းကိုလည္း ေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ သိစိတ္နဲ႔ မသိစိတ္ဆိုတာ အၿမဲ လြန္ဆြဲေနတဲ့ အရာႏွစ္ခုပါ။ မသိစိတ္ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို သိၿပီးၿပီဆိုေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕ သိစိတ္အေၾကာင္းကိုလည္း သိကိုသိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သိစိတ္ဆိုတာ

Source:Lisiming.com

သိစိတ္ဟာ ဆင္ၿခင္ၿပီး ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုပါ။ ဒီသိစိတ္ဆိုတာဟာ ေန႔စဥ္ဘဝကို ၿဖတ္သန္းတဲ့ေနရာမွာ  သဘာဝက်က်ေတြးေတာဆင္ၿခင္မႈနဲ႔ ထိန္းသိမ္းမႈကို ၿပဳလုပ္ပါတယ္။ တစ္ခုခုကို ၿပဳလုပ္ဖို႔ ႏွိဳးေဆာ္တဲ့ စိတ္ဟာ သိစိတ္ပါ။

ဥပမာအားၿဖင့္ဆိုရေသာ္

Source:JuanVolpe.com

မနက္အိပ္ယာႏိုးရင္ ဆက္အိပ္လို႔ မၿဖစ္ေတာ့ဘူးလို႔ သိတဲ့စိတ္ဟာ သိစိတ္ေၾကာင့္ပါ။ သိစိတ္ဟာ အသိဥာဏ္ ၊ အသိပညာနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတဲ့ သေဘာပါ။ သိစိတ္ဟာ ေက်ာင္းစာေတြ ၊ အတန္းပညာေတြနဲ႔လည္း ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

သင္ယူေလ့လာမႈေတြဟာ သိစိတ္နဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္

Source:Pyramids – Healing Energy Tools

ေက်ာင္းစာသင္ၾကားၿခင္း နဲ႔ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေလ့လာခ်က္ေတြအားလံုးဟာ သိစိတ္က ေဆာင္ရြက္ေနတာပါပဲ။ ဒီလို သိစိတ္ကို အသံုးၿပဳၿပီး အဲဒီ သိစိတ္ကိုပဲ ေလ့လာဆန္းစစ္မွာပဲၿဖစ္ပါတယ္။ သိစိတ္ဟာ ေတြ႕ၾကဳံခဲ့သမွ် ေလ့လာခဲ့သမွ် ေတြကို မန္မိုရီထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတတ္ၾကပါတယ္။

သိစိတ္မန္မိုရီအေၾကာင္း

Source:RWC News

ဒီလို မန္မိုရီထဲမွာ မွတ္သားထားတာေတြကို လိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ထုတ္သံုးၾကပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာသံုး ပညာေရးစနစ္ဟာ သိစိတ္ကို အသံုးခ် ေလ့လာေစၾကပါတယ္။ သိစိတ္နဲ႕ ယွက္ႏြယ္တဲ့ ပညာေရးဟာ ဥာဏ္ပညာကို တိုးတက္ၿဖစ္ထြန္းေစၿခင္း ၊ ခြဲၿခမ္းစိတ္ၿဖာမႈနဲ႔ ဆင္ၿခင္မႈတို႔ဟာ အေရးပါပါတယ္။