ဘယ္လုိ၀တ္စံုမ်ိဳးကုိေရြးခ်ယ္ၿပီးစတုိင္က်တဲ့သူတစ္ေယာက္အျဖစ္ပံုေဖာ္မလဲ။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ Jeans ၀တ္စံုကိုအျမန္ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။

အၿမဲဆန္းသစ္ေနတဲ့ Jeans

 

Source: AcetShirt

ဘယ္ေခတ္ကုိပဲေရာက္ေရာက္ရိုးမသြားတဲ့၀တ္စံုကေတာ့ Jeans ၀တ္စံုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူႀကီးလူငယ္မေရြးနွစ္သက္ၿပီး လူတုိင္းနဲ႔လုိက္ဖက္ေနတဲ့ Jeans ၀တ္စံုကို စိတ္တိုင္းက်ေရြးခ်ယ္လုိက္ပါ။

လြတ္လပ္ေပါ့ပါးတဲ့ Jeans

Source: dealofthedaytips.com

Free Style နဲ႔လြတ္လပ္ေပါ့ပါးစြာေန႔စဥ္လူမႈဘ၀ကုိျဖတ္သန္းဖုိ႔အတြက္ Jeans ၀တ္စံုတစ္စံုကုိ ေရြးလုိက္ပါ။ သင့္ေန႔ရက္ေတြဟာ စတိုင္က်က်နဲ႔ ေပါ့ပါးသြက္လက္ေနမွာအမွန္ပါပဲ။

ဥတုသံုးပါးနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ Jeans

Source: tukuoke.com

ရာသီဥတု(၃)မ်ိဳးလံုးကုိ Jeans ၀တ္စံုနဲ႔ယံုၾကည္စြာျဖတ္သန္းလုိက္ပါ။ Jeans ဟာအပူအေအးဒဏ္ နဲ႔မုိး ရာသီဒဏ္ေတြကုိ Jeans ၀တ္စံုနဲ႔ႀကံ႕ႀကံ႕ခံျဖတ္သန္းၾကည့္လုိက္ပါ။