လူတုိင္းခ်မ္းသာၾကြယ္၀တဲ႔ သူေဌးႀကီးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခ်င္ၾကပါတယ္။ သူေဌးျဖစ္နုိင္တဲ႔ အေျခခံနည္းလမ္းေတြကို သိရွိနားလည္ထားနိုင္ပါမွ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ဖုိ႔ အခြင့္အေရးရရွိနုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကဲ..ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြက ၾကယ္၀ျခင္းရဲ႕အေျခခံေတြျဖစ္မလဲ။

ပံုမွန္၀င္ေငြရွိၿပီလား

သင္ဟာ ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္လား ၊ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ႔ သူတစ္ေယာက္လား။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သင့္မွာပံုမွန္၀င္ေငြေတာ႔ ရွိေနတယ္မဟုတ္လား။ ပံုမွန္၀င္ေငြရွိတဲ႔ လူတစ္ေယာက္ဟာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းနဲ႔ အလွမ္းမေ၀းေတာ့ပါဘူး။

ဘာေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ရမလဲ

ပုိက္ဆံကိုေကာင္းမြန္စြာ စုေဆာင္းနုိင္ဖုိ႔အတြက္ စုဘူးတစ္ဘူးကုိ အျမန္ဆံုး၀ယ္ယူလုိက္ပါ။ အမ်ားအျမင္မွာ ပံုမွန္စုဘူးေလးတစ္ဘူးျဖစ္ေပမယ္႔ သင့္အတြက္အနာဂတ္ကို ေျပာင္းလဲေပးနုိင္တဲ႔တန္ခိုးရွိတဲ႔အရာအျဖစ္ မွတ္ယူထားလုိက္ပါ။

ေန႔စဥ္မပ်က္မကြက္ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ

သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔၀င္ေငြ ဘယ္ေလာက္ရွိမလဲ။ ဒီအထဲက အနည္းဆံုးတစ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို စုဘူးထဲကုိ ထည့္ျဖစ္ေအာင္ထည့္ပါ။ ဒါဟာအနာဂတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး အေထာက္အကူတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

စနစ္က်ေနတတ္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ

တစ္ခ်ိန္မွာ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ျခင္းေတြကို ပိုင္ဆိုင္ေတာ႔မယ္႔သူေဌးေလာင္း သင္ဟာ ဒီအခ်က္ကိုလည္းကၽြမ္းက်င္ပိုင္နုိင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၀င္ေငြနဲ႔ ထြက္ေငြမွာ ထြက္ေငြကုိ နည္းနိုင္သမွ်နည္းေအာင္ စိစစ္ေခၽြတာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈကို နည္းစနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲနုိင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

Source: Shutterstock